Vedtægter For Støtteforeningen HUSET

§ 1.

Støtteforeningen HUSET er en sammenslutning af enkeltpersoner og organisationer, der støtter frivillige socialkulturelle aktiviteter i Den Selvejende Institution HUSET.

​§ 2.

​Støtteforeningen HUSET har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune.

​§ 3.

​Foreningens formål er, gennem praktisk og økonomisk medvirken;

  • At sikre tilstedeværelsen af et åbent mødested for frivillige socialkulturelle aktiviteter, som har til formål at forebygge ensomhed, skabe øget social tryghed og bedre livskvalitet for den enkelte i hverdagen i Faaborg-Midtfyn kommune.
  • At arbejde for, at de frivillige aktiviteter, som iværksættes i og fra HUSET, danner en helhed og har en sådan karakter, at de til sammen skaber det bredest mulige netværk til opfyldelse af formålet.
  • At samarbejde med eventuelt andre socialkulturelle initiativer
  • At repræsentere medlemmer af Støtteforeningen HUSET i Den Selvejende Institution HUSET’s bestyrelse.

§ 4.

​Foreningen er åben for alle kommunens borgere uanset alder, køn, race, nationalitet og politiske tilhørsforhold. Foreningen er uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser.

§ 5.

Som medlem kan optages enkeltpersoner, foreninger og organisationer, som støtter formålet.

Modarbejder et medlem direkte foreningen eller dens formål, kan udelukkelse alene besluttes på en generalforsamling, hvor dette punkt på forhånd er optaget på dagsordenen.

Genoptagelse af et udelukket medlem kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette er optaget som et punkt på dagsordenen.

§ 6.

Alle medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen. En forening har stemmeret som en enkeltperson. Optagelse træder endelig i kraft, når medlemmet har betalt gældende kontingent.

Medlemmerne har pligt til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet skal være indbetalt senest 30 dage før generalforsamlingen, for at et medlem har stemmeret.

§ 7.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8.

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden fra den 1. januar til 31. marts og sammenkaldes med 14 dages varsel, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, med samtidig angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne inden en måned, når 15 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, og fremsender en motiveret dagsorden. Indkaldelsen sker også her med 14 dages skriftlig varsel.

§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 8 arbejdsdage inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år.

Det reviderede regnskab – omfattende det foregående kalenderår - fremlægges til godkendelse.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Til foreningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelsen kan kun ske med ¾ majoritet af de afgivne stemmer.

Ophæves foreningen skal dens midler overdrages en forening eller institution med et formål som nærværende forening.

Et forslag der er forkastet på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de fornødne afstemninger afholde.

Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer forlanger det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant, skal ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.

Skulle stemmerne på to kandidater stå lige, anvendes lodtrækning.

Står stemmerne lige om et forslag, hvor ikke kvalificeret majoritet kræves, er dette forkastet.

§ 11.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1.​Valg af dirigent,

2.​Valg af referent og stemmetællere.

3.​Formanden aflægger beretning.

4.​Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.

5.​Valg af bestyrelse og suppleanter

6.​Valg af revisor og revisorsuppleant.

7.​Indkomne forslag

8.​Fastsættelse af kontingent

9.​Eventuelt.

§ 12.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer + suppleant(er)

Såfremt bestyrelsen ikke opnår 5 medlemmer ved almindeligt valg, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig selv med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af den nærmest følgende generalforsamling.

Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst en gang hvert kvartal.

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen og vælger 2 repræsentanter til Den Selvejende Institutions bestyrelse. Dog er formanden et selvskrevet medlem af Den Selvejende Institutions bestyrelse.​

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer afgår i lige år, og 3 medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Tilføjelse til vedtægterne

Ansatte i DSI-Huset, uden ledelsesansvar er valgbare til støtteforeningens bestyrelse som fuldgyldige medlemmer. Dog kan pågældende ansatte ikke besætte formand/næstformandsposten i bestyrelsen.

Godkendt på generalforsamlingen d. 28/3-2023

§ 13.

For foreningens økonomiske forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Faaborg-Midtfyn kommune d. 4 maj 2023

Ønsker du at høre nærmere?

Ring: 62 61 49 02 eller skriv en besked her:

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Find os​

Færgevej 2,

5600 Faaborg