Vedtægter

​VE D T Æ G T E R

For

DEN SELVEJENDE INSTITUTION, ”HUSET”

§ 1

H U S E T er et socialkulturelt netværk bestående af:

VÆRESTED med åben rådgivning og

CENTER for udvikling og koordination af sociale, kulturelle

​sundhedsfremmende og samfundsoplysende initiativer.

H U S E T har hjemsted i Faaborg-Midtfyns kommune.

§ 2

Den selvejende institution HUSET er stiftet af foreningen MEDBORGERHUSET,

Færgevej 2, 5600 Faaborg.

§ 3

H U S E T S formål er:

At forbedre og udvide lokalområdets sociale, kulturelle, sundhedsfremmende og samfundsoplysende tilbud til borgerne med et værested, hvor alle ud fra egne ønsker og behov, kan deltage i eller være initiativtagere til samvær og aktiviteter.

Samværet og aktiviteterne skal være af en sådan karakter, at de samlet danner et social-kulturelt netværk, som øger den enkelte borgers sociale tryghed og livskvalitet i hverdagen.

§ 4

H U S E T er et tilbud til alle borgere i Faaborg-Midtfyns kommune, som ønsker at medvirke i aktiviteter, der er i overensstemmelse med HUSETS formål.

§ 5

H U S E T samarbejder med andre socialkulturelle projekter på tværs af kommune-grænser.

§ 6

H U S E T er uafhængigt af partipolitiske og religiøse interesser.

§ 7

Der er ikke tillagt stifteren eller andre, særlige rettigheder.

§ 8

Den selvejende institution H U S E T s drift forestås af en bestyrelse bestående af:

2 repræsentanter fra foreningen Huset.

3 repræsentanter udpeget af Den selvejende institution husets bestyrelse.

§ 9

Bestyrelsen i den selvejende institution Huset konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen ansætter institutionslederen.

§ l0

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt et (simpelt) flertal af bestyrelses medlemmer er til stede.

Den til enhver tid ansatte leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 11

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen.

Såfremt bestyrelsen ikke når 5 medlemmer er Den Selvejende institution Husets bestyrelse bemyndiget til, at udpege det manglende medlem

§ 12

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for udøvelse af hvervet.

§ 13

Institutionens samlede midler skal bruges efter de gældende regler for brug af de tildelte midler, statslige såvel som kommunale.

Institutionens midler anbringes i Faaborg-Midtfynskommunes forvaltningsafdeling.

Institutionen har indgået regnskabsoverenskomst med Faaborg-Midtfyns kommune, således at denne forestår regnskabsføring og revision i overensstemmelse med gældende regler for kommunal administration.

§ 14

Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 15

Bestyrelsen er pligtig til hvert år inden udgangen af april måned at afholde årsmøde med oplysning om institutionens virke i det foregående kalenderår. Mødets afholdelse skal annonceres gennem dagspressen senest 14 dag før.

§ 16

For institutionens økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

§ 17

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt og opløsning af institutionen.

Vedtægtsændringer og evt. opløsning kræver fuldtallig bestyrelse.

Vedtægtsændringer og opløsning af institutionen skal godkendes af Faaborg-Midtfyns kommune.

Midler der måtte være i Den Selvejende Institution Husets besiddelse ved opløsning af foreningen, skal føres tilbage til giver.

Besluttet af Den selvejende institutions bestyrelse den 28.februar 2011

Godkendt af Sundhedsudvalget på vegne af Faaborg–Midtfyns kommunalbestyrelse

Den 28. november 2011

Ønsker du at høre nærmere?

Ring: 62 61 49 02 eller skriv en besked her:

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Find os​

Færgevej 2,

5600 Faaborg