Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HUSET

§ 1

HUSET er et socialt mødested der danner rammen om:

·​​Hjælp til selvhjælp

·​Åben anonym rådgivning

·​Samfundsoplysende og kulturelle aktiviteter

·​Interesse fællesskaber

​​

HUSET har hjemsted i Faaborg-Midtfyn kommune.

§ 2

​Den Selvejende institution HUSET er stiftet af foreningen MEDBORGERHUSET,

Færgevej 2, 5600 Faaborg.

§ 3

​HUSETs formål er:

·​At forbedre og udvikle sociale og sundhedsfremmende aktiviteter.

·​Til stadighed at opretholde et mødested, hvor alle ud fra egne ønsker og behov kan deltage i eller være initiativtagere til samvær og aktiviteter.

·​​Samværet og aktiviteterne skal være af en sådan karakter, at de samlet danner et social-kulturelt netværk, som øger den enkelte borgers sociale tryghed og livskvalitet i hverdagen.

§ 4

HUSET er et tilbud til alle borgere i Faaborg-Midtfyn kommune, som ønsker at medvirke i aktiviteter, der er i overensstemmelse med HUSETS formål.

§ 5

HUSET samarbejder med andre sociale projekter på tværs af kommunegrænser.

§ 6

HUSET er uafhængigt af partipolitiske og religiøse interesser.

§ 7

Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

§ 8

Den Selvejende Institution HUSETs drift forestås af en bestyrelse bestående af:

​5 repræsentanter udpeget af Den Selvejende Institution HUSETs bestyrelse. Repræsentanterne er udpeget for en to årig periode med mulighed for forlængelse.

§ 9

Bestyrelsen i Den Selvejende Institution HUSET konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

​Bestyrelsen ansætter institutionslederen.

§ l0

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

​Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

​Den til enhver tid ansatte leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 11

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for udøvelse af hvervet.

§ 12

​Institutionens samlede midler skal bruges efter de gældende regler for brug af de tildelte midler, statslige såvel som kommunale.

Institutionens midler anbringes i Faaborg-Midtfyn kommunes økonomiafdeling.

Institutionen har indgået regnskabsoverenskomst med Faaborg-Midtfyn kommune, således at denne forestår regnskabsføring og revision i overensstemmelse med gældende regler for kommunal administration.

§ 13

​Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 14

​Bestyrelsen er pligtig til hvert år inden udgangen af april måned at afholde årsmøde med oplysning om institutionens virke i det foregående kalenderår. Mødets afholdelse skal annonceres gennem dagspressen senest 14 dag før.

§ 15

​For institutionens økonomiske forpligtigelser hæfter alene institutionens formue.

§ 16

​Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt og opløsning af institutionen.

Vedtægtsændringer og evt. opløsning kræver en fuldtallig bestyrelse.

Vedtægtsændringer og opløsning af institutionen skal godkendes af Faaborg-Midtfyn kommune.

Midler der måtte være i Den Selvejende Institution HUSETs besiddelse ved opløsning af foreningen, skal føres tilbage til giver.

Besluttet af Den Selvejende institution HUSETs bestyrelse den 1. marts 2022

______________________​____________________​​​_________________

​Ida Karottki, formand​​Niels Peter Skovsgaard, næstformand.​Mette Gerlach, medlem

_____________________​_____________________

​Medlem​Medlem

Godkendt af Socialudvalget på vegne af Faaborg–Midtfyns kommunalbestyrelse

Den

_______________________________________

Ønsker du at høre nærmere?

Ring: 62 61 49 02 eller skriv en besked her:

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Find os​

Færgevej 2,

5600 Faaborg